POSLOVNIK CENTRA ZA HUNGAROLOŠKA ISTRAŽIVANJA

I Glava

UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Centar za hungarološka istraživanja (u daljem tekstu: Centar) organizacioni je deo Odseka za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u daljem tekstu: Odsek) bez svojstva pravnog lica.

Poslovnikom Centra reguliše se njegov rad, izbor koordinatora Centra, unutrašnja organizacija, kao i druga pitanja koja proizilaze iz delokruga rada Centra, a u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Primenom Poslovnika Centra obezbeđuje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova važnih za rad Centra.

II Glava

POSLOVI CENTRA

 

Član 2.

U okviru Centra obavljaju se sledeće aktivnosti:

– izrada dugoročnog plana razvoja hungaroloških istraživanja u Vojvodini;

– planiranje i realizacija naučnih projekata (pokrajinskih, republičkih, evropskih);

– istraživački rad na projektima Velikog srpsko-mađarskog rečnika i Velikog mađarsko-srpskog rečnika i drugih rečnika;

– sociolingvistička istraživanja, istraživanja korpusa, terenski rad;

– organizacija naučnih skupova, susreta, gostovanja;

– izrada metodologije objedinjavanja naučnoistraživačkog i obrazovnog rada;

– izrada i realizacija izdavačkog plana Odseka za hungarologiju;

– izrada strategije transfera naučnih rezultata u praksu;

– formiranje istraživačke radionice za rad sa mladim talentima i edukaciju naučnog podmlatka;

– predlaganje Fakultetu uspostavljanje saradnje sa drugim srodnim centrima u zemlji i inostranstvu.

Član 3.

Aktivnosti Centra predviđene su planom rada za period od dve godine koji na predlog koordinatora usvaja Odsek.

Plan rada Centra sadrži popis konkretnih aktivnosti i poslova koje će Centar realizovati u tom periodu.

Koordinator Centra podnosi Odseku godišnji izveštaj o realizaciji planiranih poslova  i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

III Glava

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA CENTRA

 

Član 4.

Za organizaciju poslova Centra je zadužen koordinator Centra i Stručno veće Centra. Koordinator se bira iz redova nastavnika Odseka.

Član 5.

Radom Centra rukovodi koordinator kojeg na predlog Odseka bira Savet Fakulteta na period od 3 godine.

Članovi Stručnog veća Centra su koordinator Centra, stručni saradnik, i još jedan nastavnik sa Odseka koga na predlog koordinatora Centra Odsek imenuje za zamenika koordinatora.

IV Glava

RASPORED POSLOVA

 

Član 6.

Koordinator:

– rukovodi radom Centra u domenu stručnog rada i drugih organizacionih aktivnosti;

– odgovoran je za redovno održavanje svih oblika aktivnost koje  izvodi Centar;

– uz saglasnost Odseka rešava specifična pitanja koja se mogu pojaviti u radu Centra;

– informiše zaposlene na Odseku o bitnim pitanjima vezanim za rad Centra;

– podnosi godišnji izveštaj o radu Centra šefu Odseka;

– u slučaju opravdane sprečenosti, poslove i obaveze iz svoga delokruga prenosi na svoga  zamenika.

Član 7.

Zamenik koordinatora:

– u dogovoru sa koordinatorom obavlja sve poslove koje i sam koordinator, a u slučaju njegove sprečenosti, u dogovoru sa njim po potrebi ga i zamenjuje.

Član 8.

Stručni saradnik:

– u dogovoru sa koordinatorom i Stručnim većem Centra obavlja organizacione i administrativne poslove vezane za Centar;

– blagovremeno informiše saradnike o svim bitnim aktivnostima i obavezama vezanim za rad Centra;

– najmanje jednom u semestru podnosi izveštaj koordinatoru o svim aktivnostima ostvarenim u toku semestra na osnovu plana rada;

– aktivno je uključen u ostvarivanje plana rada;

–             predočava rezultate rada nakon završetka projektnog ciklusa.     

Član 9.

Aktivnosti Centra utvrđene ovim Poslovnikom obavljaju zaposleni na Odseku, kao i stručni saradnici, na predlog koordinatora Centra, što svojom odlukom potvrđuje Odsek.

Ukoliko za to postoji potreba, ove aktivnosti Centra mogu obavljati i studenti doktorskih studija – Jezik i književnost (mađarski jezik).

Lica iz stava 2 ovog člana ove aktivnosti obavljaju odlukom Nastavno-naučnog veća u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, a na predlog koordinatora i Stručnog veća Centra.

Ukoliko za to postoji potreba, Odsek na predlog koordinatora i Stručnog veća Centra može podneti molbu Nastavno-naučnom veću Fakulteta da se angažuju druga lica kompetentna za realizaciju istraživačkih aktivnosti u okviru Centra.

V Glava

KORISNICI USLUGA CENTRA

 

Član 9.

Korisnici usluga centra mogu biti pravna i fizička lica kojima je potreban:

- stručni savet iz oblasti hungaroloških naučnih rezultata;

- edukacija iz oblasti hungaroloških istraživanja.

VI Glava

OSTALI POSLOVI CENTRA

 

Član 10.

Centar se osim razvojnog, naučnog i edukativnog rada bavi i drugim poslovima iz člana 2. ovog Poslovnika u skladu sa potrebama fizičkih i pravnih lica koji se pismenim putem obraćaju Centru.

Koordinator Centra koordinira radom lica koji te delatnosti obavljaju, tako što im dodeljuje zaduženja i zadatke, a zatim vrši proveru pravovremenosti i kvaliteta njihovog rada.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

Član 11.

Poslovi i aktivnosti Centra realizuju se u poslovnom prostoru i sa opremom Fakulteta.

Na sredstva koja Fakultet obezbedi radom Centra primenjuju se važeći zakonski propisi i opšta akta Fakulteta.

Član 20.

Cene usluga koje obavlja Centar određene su Cenovnikom troškova, koji usvaja Savet Fakulteta.

Centar sredstva za obavljanje poslova iz člana 2 Poslovnika obezbeđuje:

-              preko pokrajinskih, republičkih, evropskih naučnih projekata;

-              uplatama fizičkih i pravnih lica za usluge koje pruža Centar:

-              sredstvima dobijenim od osnivača za finansiranje aktivnosti Centra.

Član 21.

Sve uplate se vrše na račun Fakulteta u skladu sa važećim zakonskim propisima i opštim aktima Fakulteta.

Nakon što Fakultet, primenjujući svoja opšta akta, odvoji deo za Fakultet na ime obavljanja zajedničkih poslova, sredstva Centra doznačuje na podračun otvoren za tu namenu.

Član 22.

Sredstva doznačena na podračun, Centar raspoređuje namenski za obezbeđivanje kvalitetnog obavljanja planiranih aktivnosti Centra.

Raspoređivanje sredstava doznačenih na podračun vrši se prema aktivnostima i poslovima utvrđenim planom rada Centra, kao i potrebama za pokrivanje određenih materijalnih troškova neophodnih za rad Centra, kao što su nabavka repromaterijala i savremenije opreme za rad i dr.

Koordinator Centra i njegov zamenik na ime obavljanja svojih dužnosti imaju pravo na honorar čiju visinu određuje Odsek odgovarajućom odlukom, a u skladu sa opštim aktima Fakulteta. 

Isplata honorara licima koja u okviru Centra izvode aktivnosti ostvaruje se na osnovu obima rada, na predlog koordinatora i na osnovu odluke Odseka, a u skladu sa opštim aktima Fakulteta.