ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ОДСЕК ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ

21 000 НОВИ САД

Др ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2.

ТЕЛ.: 021/458-673

E-MAIL: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: ujvidekimagyartanszek.ff.uns.ac.rs

ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овим правилником утврђују се: циљ, задаци, нивои, организација и пропозиције такмичења ученика основних и средњих школа из мађарског језика и језичке културе.

Организаторе такмичења одређује министар календаром такмичења за сваку школску годину. Календар такмичења објављује се у „Просветном прегледу”. Такмичења се организују без котизације учесника.

Циљ и задаци

Циљ такмичења је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања мађарског језика и језичке културе, тј. провера усвојена и стечена знања ученика тестом који обухвата наставни садржај одређеног разреда сходно календару такмичења и методским целинама.

Задаци такмичења су: вредновање нивоа стечених знања ученика из мађарског језика и језичке културе и рангирање нивоа постигнућа ученика.

Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и

подизање квалитета образовања.

 Задаци такмичења су:
        
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;

         б) рангирање нивоа постигнућа ученика;

Задаци смотре су:

         а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;

         б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика;

Циљ и задаци такмичења из наставног предмета мађарски језик:

 

  Такмичење као организована активност ученикапојединца на коме се показују стечена знања,умења, склоности  и интересовања  за наставни предмет мађарски језик који је предвиђен Наставнимпланом и програмом у основној  и средњој школи треба да афирмише мађарски језик као науку и наставни предмет;
            Такмичење има за циљ:
            – популаризацију предмета Мађарски језик и књижевност;
            – развијање ученичких знања, вештина и способности у областима језичке компетенције;
            – развијање љубави према граматичким анализама;
            – оспособљавање ученика за језичко-граматичко анализу уметничких текстова;
            – подстицање ученика да развију способност за фонетски, морфолошђшки, синтактички, семантички вредновање мађарске и светске књижевности;
            – повезивање наставних садржаја из мађарског језика  и језичке културе.


Нивои такмичења

Такмичење из мађарског језика и језичке културе организујe се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном и републичком.

Школско такмичење је обавезни ниво, организују га професори мађарског језика и књижевности. Организује га стручно веће основне, односно средње школе за наставни предмет мађарскијезик, односно из области предмета за ученике од 5. до 8. разреда основне школе односно од 1 до 4. разреда средње школе. Школско такмичење треба да се спроведе до краја фебруара текуће године.

На вишем нивоу такмичења могу да учествују само ученици оних школа које су организовале школско такмичење.

Општинско такмичење организују општински активи уколико су такви формирани, у сарадњи са Одсеком за хунгарологију Филозофског факултета у Новом Саду (у даљем тексту Одсек). На општинском такмичењу учествују најбоље пласирани учесници са школских такмичења. Школе имају право да на општинско такмичење пријаве једног ученика по одељењу.

Окружно такмичење организују школе у договору са Одсеком и Одсек у сарадњи са Министарством просвете (у даљем тексту Министарство).

Републичко такмичење организује школа домаћин у договору са Одсеком и Одсек у сарадњи са Министарством.

Организатор такмичења подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 15. јула текуће године за наредну школску годину.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

Пропозиције такмичења утврђује организатор (Одсек). Пропозиције су у складу са стручном упутством Министарства.

Пропозиције се односе за припрему, одржавање, услове за учешће ученике, за начин провере знања и вредновања резултата и рангирања ученика, за право на жалбу и рок за њено подношење, за награде и признања ученицима и наставницима.

На такмичењима учествују ученици од 5-8. разреда основне школе и ученици 1-4. разреда средње школе. На општинском такмичењу свака школа може да има онолико такмичара колико има одељења. То значи да не мора нужно свако одељење да има свог представника. Ако су нека одељења слабија, уместо њиховог прво пласираног може се послати два такмичара из неког другог, јачег одељења. Битно је само да школа не шаље више такмичара од броја својих (мађарских) одељења. Они који су освојили прва три места су се пласирали у следећи круг само ако су освојили најмање 12 бодова на општинском такмичењу (пласман за окружно), односно најмање 15 бодова на окружном такмичењу (пласман за републички ниво).

               На сваком нивоу такмичења тестови садрже 20 задатака, максимални број бодова је 20. За израду задатака учесници имају 90 минута, а на републичком нивоу 120 минута. Такмичење на сваком нивоу почиње у 10 часова.Ако се истог дана организују такмичења из више предмета, на основу уредбе министарства може се померити почетак такмичења (сатница).

Ученици на сваком нивоу такмичења добијају од организатора школе домаћина шифре, које ће ученик написати на тест уместо имена и презимена. Шифре ће се дешифровати тек након прегледавања тестова од стране комисије.

ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ

Вредновање резултата и рангирање ученика на такмичењима обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.

Школску комисију образују стручно веће или наставник мађарског језика у договору са директором.

Општинску комисију образују стручно веће и наставници мађарског језика.

Окружну комисију образују стручно веће и наставници мађарског језика.

Републичку комисију образује организатор. Један члан комисије је представник Одсека, а најмање један члан је представник Министраства.

 Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на општинском такмичењу пласирају се на окружно такмичење.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на окружном такмичењу пласирају се на републичко такмичење.

Прво место на такмичењима припада ученику који освоји највећи број бодова, друго и треће место припада ученицима који по даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Ученици који на такмичењу освоје прво, друго и треће место добијају од организатора дипломе и награде.

Наставници од организатора добијају признања.

Дипломе до републичког нивоа потписује директор школе домаћина, а на републичком нивоу министар просвете и шеф Одсека.

Резултати на такмичењу вреднују се приликом уписа у средњу школу и на факултет у складу са правилником о упису ученика у срењу школу (Службени гласник РС бр. 45/04, 23/05 и 37/07) односно Правилник о полагању пријемних испита Филозофског факултета у Новом Саду.

Жалбени поступак такмичења

Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата  такмичења само у писаној форми. Жалба се подноси комисији која одговарајућу одлуку у писаној форми доноси пре истицања коначних резултата.

Школа-домаћин нема право да било коме ко се жали након истека рока жалбе показује или доставља тестове.

 Жалбену комисију на општинском и окружном нивоу чине наставници мађарског језика и књижевности. Комисија се састоји од три члана.

Жалбену комисију на републичком такмичењу чине три наставника мађарског језика или два наставника и представник Министарства.

Комисија је дужна да истог дана размотри жалбу и у писаној форми о томе обавести подносиоца жалбе.

Коначна ранг листа сачињава се после разматрања жалби и доношења решења и објављује се на огласној табли школе.

           

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Организатори такмичења писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и Министартству од року од пет дана по одржаном такмичењу.

Број и имена ученика који су освојили прва три места треба доставити организатору (Одсеку) и школи домаћину следећег нивоа такмичења.

Извештај садржи назив такмичења и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика и анализу такмичења (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).

Завршне одредбе

Такмичења се одржавају по календару који доноси министра за сваку школску годину.

Организатор такмичења (Одсек) дужан је да изради тестове и решења (осим за школско такмичење) и да приликом дистрибуције тестова обезбеди тајност. Организатор (Одсек) доставља тестове школи домаћину најкасније 3 дана пре такмичења.

На републичком такмичењу свим учесницима организатор обезбеђује тестове.

Образац дипломе прописује школа домаћин такмичења.

Одсек у свом допису школама домаћинима општинског такмичења дужан је да назначи место и датум одржавања окружног и републичког такмичења.