BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK

21 000 ÚJVIDÉK

ZORAN ĐINĐIĆ U. 2.

ТЕL.: 021/458-673

E-MAIL: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

WEB: ujvidekimagyartanszek.ff.uns.ac.rs

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK MAGYAR NYELVI VERSENYÉNEK SZABÁLYZATA - 2016

ALAPRENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat meghatározza: az általános és középiskolások magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyének célját, feladatait, szintjeit, szervezését és feltételeit.

A verseny szervezőit az illetékes minisztérium határozza meg minden tanévben. A versenyek időpontjai a Prosvetni pregled folyóiratban jelennek meg. A versenyen való részvétel díjmentes.

CÉLOK ÉS FELADATOK

A verseny célja, hogy megerősítse az oktatási-nevelési munkát, a tanulók eredményeit, és növelje a magyar nyelv oktatásának minőségét, illetve ellenőrizze a tanulók által elsajátított tudást a teszttel, amely a meghatározott osztály tantervének tartalmát öleli fel, összhangban a versenyek naptárával és a módszertani egységekkel.

A verseny feladatai a következők: a tanulók magyar nyelvből elsajátított tudásszintjének értékelése, valamint eredményeik rangsorolása.

A verseny célja, hogy a magyartanárok oktatói-nevelői munkáját, valamint a tanulók tudását értékelje, továbbá hogy az oktatás színvonalát növelje.

A verseny feladata, hogy a tanulók nyelvi és nyelvhelyességi tudását értékelje, valamint rangsorolja a tanulókat tudásszintjük alapján.

A verseny céljai az alábbi pontokkal foglalhatók össze:

–     a magyar nyelv és irodalom tantárgy népszerűsítése;

       a nyelvi kompetenciák és készségek tudatosítása a tanulókban;

       a nyelvtani elemzés iránti pozitív attitűd közvetítése;

       irodalmi szövegek nyelvi-nyelvtani elemzésének gyakoroltatása;

       készségszintű kialakítása annak, hogy a tanulók magyar és világirodalmi szövegeket fontetikai, morfológiai, szemantikai, szövegtani stb. szempontból elemezzenek;

       összekösse a magyar nyelv és irodalom különböző tanegységeit.

A VERSENY SZINTJEI

A magyar nyelv és irodalom tárgyból a versenyt a következő szinteken szervezik meg: iskolai, községi, körzeti és köztársasági szinteken.

Az iskolai szint kötelező, a magyar nyelv és irodalom szakos tanár szervezi meg.

A községi versenyt a községi aktívák szervezik, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével (a továbbiakban: Tanszék) együttműködve. A községi versenyen azok a tanulók vesznek részt, akik a legjobb helyezést érték el az iskolai versenyeken. Az iskolák tagozatonként egy tanulót küldhetnek a községi versenyre, azaz ahány magyar tannyelvű tagozata van az iskolának, annyi versenyzőt nevezhet be az iskola a versenyre. De: ha valamelyik osztály gyengébb, közülük nem kötelező senkit sem továbbjuttatni.  Egy másik, (nem föltétlenül azonos) évfolyamú, de erősebb osztályból két diák is versenyezhet. Az a fontos, hogy a versenyző diákok létszáma iskolánként annyi legyen, ahány tagozat van. Az az első három helyezett, aki a községi versenyen nem érte el a 12 pontot, nem jut tovább a körzeti versenyre. Továbbá a körzeti versenyről az az első három helyezett vehet részt a köztársasági versenyen, aki legalább 15 pontot gyűjtött össze.

A körzeti versenyt az iskolák szervezik, a Magyar Tanszékkel való megállapodás alapján, a Magyar Tanszék pedig az Oktatásügyi és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium) együttműködve készíti a verseny feladatlapjait.

A köztársasági versenyt a vendéglátó iskola szervezi a Magyar Tanszékkel való megállapodás alapján, a Magyar Tanszék pedig a Minisztériummal együttműködve.

A verseny szervezője a folyó év július 15-ig kérelmezi a Minisztériumtól a következő tanévi verseny megtartását.

A VERSENY FELTÉTELEI

A verseny feltételeit a szervező (Magyar Tanszék) határozza meg. A feltételek összhangban vannak a Minisztérium szakmai utasításával.

A feltételek a következőkre vonatkoznak: a verseny előkészületei, lefolytatása, a tanulók részvételének körülményei, a tudásuk ellenőrzésének és az eredmények értékelésének módja, a tanulók rangsorolásának módja, a fellebbezésre való jog és beterjesztésének határideje, a tanulóknak és tanároknak járó díjak és elismerések odaítélése.

A versenyeken az általános iskolák 5–8. osztályos és a középiskolák 1–4. osztályos tanulói vesznek részt.

A verseny minden szintjén a tesztek 20 feladatot tartalmaznak, a tanulók maximálisan 20 pontot szerezhetnek. A részvevőknek a községi és a körzeti versenyeken 90 perc áll a rendelkezésére, hogy megoldják a feladatokat, a köztársasági versenyen pedig 120 perc alatt készülhetnek el a feladatlapok kitöltésével. A verseny minden fordulója 10 órakor kezdődik.

A tanulók a verseny minden szintjén a vendéglátó iskola szervezőjétől jeligét kapnak, amelyet vezetéknevük és nevük helyett a tesztlapra írnak. A jeligéket csak az után fedik fel, hogy a bizottság átnézte a feladatlapokat.

ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAK

A versenyek eredményeinek értékelését és a tanulók rangsorolását a szervező által kinevezett bizottság végzi. A bizottságok legkevesebb három tagból állnak.

Az iskolai bizottságot a szakmai tanács vagy a magyartanár állítja össze az igazgatóval való megállapodás alapján.

A községi bizottságot a szakmai tanács és a magyartanárok állítják össze.

A körzeti bizottságot a szakmai tanács és a magyartanárok állítják össze.

A köztársasági bizottságot a szervező állítja össze. A bizottság egyik tagja a Magyar Tanszék képviselője, és legalább egy tagja a Minisztérium képviselője.

A verseny eredményei nyilvánosak és a verseny megtartásának napján, az iskola hirdetőtábláján függesztik ki őket.

Azok a tanulók, akik a községi versenyen első, második és harmadik helyezést érnek el, továbbjutnak a körzeti versenyre.

Azok a tanulók, akik a körzeti versenyen első, második és harmadik helyezést érnek el, továbbjutnak a köztársasági versenyre.

A versenyeken első hely jár annak a tanulónak, aki a legtöbb pontot szerzi, a második és a harmadik helyezést azok a tanulók érik el, akik a további rangsorolás szerint a legtöbb pontot szerezték. Azok a tanulók, akiknek azonos számú pontjuk van, osztoznak a megfelelő helyezésen.

A versenyen első, második és harmadik helyezést elért tanulók a szervezőtől oklevelet és jutalmat kapnak.

A tanárok a szervezőtől elismerést kapnak.

A köztársasági szintig az okleveleket a vendéglátó iskola igazgatója írja alá, a köztársasági szinten pedig az oktatási miniszter és a Magyar Tanszék vezetője.

A verseny eredményeit értékelik a középiskolai és az egyetemi beiratkozáskor, összhangban a tanulók középiskolai beiratkozásáról szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye 45/04, 23/05 és 37/07 sz.), illetve az Újvidékei Egyetem Bölcsészettudományi Karának felvételi vizsgákról szóló szabályzatával.

A VERSENY FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁSA

A tanár, a tanuló és az iskola a verseny eredményeinek értékelésére csak írásban nyújthat be fellebbezést. A panasszal a bizottsághoz kell fordulni, amely még a végleges eredmények kihirdetése előtt írásban hozza meg a megfelelő ítéletet.

 A fellebbezési bizottságot a községi és a körzeti szinten a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok képezik. A bizottság három tagból áll.

A köztársasági versenyen a fellebbezési bizottságot három magyartanár vagy két tanár és a Minisztérium képviselője képezi.

A bizottság köteles még aznap áttekinteni a panaszt és erről írásban tájékoztatni a fellebbezés benyújtóját.

A végleges ranglista az után készül el, hogy a bizottság áttekintette a fellebbezéseket és döntött róluk, és azt az iskola hirdetőtáblájára tűzik ki. A köztársasági verseny házigazdájának (azaz a helyszínt biztosító iskolának) nincs joga ahhoz, hogy a későbbiekben információt adjon ki az anyanyelvi verseny tesztjeiről.

A MEGTARTOTT VERSENYEK ELLENŐRZÉSE ÉS JELENTÉSEI

A versenyek szervezői írásban tesznek jelentést az iskola vezetőségének minden szint eredményeiről, a köztársasági versenyről pedig a Minisztériumnak is, a verseny megtartásától számított öt napon belül.

Az első három helyezett tanuló számát és nevét el kell juttatni a szervezőnek (Magyar Tanszék), valamint a következő szintű versenyt szervező iskolának.

A jelentés tartalmazza a verseny és a szervező elnevezését, a megtartás helyszínét és időpontját, a részvevők számát, a díjazott tanulók számát és a verseny elemzését (előnyök, hiányosságok és azok kiküszöbölésének lehetséges módozatai).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A versenyeket a minisztérium által minden tanévre meghatározott kalendárium szerint tartják meg.

A verseny szervezője (Magyar Tanszék) köteles kidolgozni a teszteket és a megoldásokat (kivéve az iskolai versenyt), és a tesztek terjesztése közben biztosítani azok titkosságát. A szervező (Magyar Tanszék) legkésőbb 3 nappal a verseny előtt juttatja el a teszteket a vendéglátó iskolának.

A köztársasági versenyen minden részvevő számára a szervező biztosítja a teszteket.

Az oklevél mintáját a versenyt vendégül látó iskola írja elő.

A Magyar Tanszék a községi verseny vendéglátó iskoláinak küldött átiratában köteles feltüntetni a körzeti és a köztársasági verseny megtartásának helyét és időpontját.