A KÖZÉPPONTBAN ARANY JÁNOS

Hungarológiai Közlemények 2017/2

hk borito 2017 02

A Magyar Tanszék tudományos folyóirata, a Hungarológiai Közlemények 2017. évi 2. számának középpontjában Arany János költészetének értelmezése áll. A. JÁSZÓ Anna Arany János költeményeinek humoráról értekezik. KOVÁCS Gábor A születő gondolat Arany János költészetében címmel adott közre tanulmányt. HERMANN Zoltán az Arany János és Jókai Mór közötti hűvös viszony okaira világít rá, FALUSI Márton pedig Arany János lírájának és verses epikájának recepcióját vizsgálja a kortárs magyar költészetben.

PIELDNER Judit W. G. Sebald útleírásait elemzi, Marko ČUDIĆ A traumatikus identitás nyelvi aspektusait vizsgálja Aleksandar Tišma műveiben. OSZKÓ Beatrix a Penavin Olga 1969-ben és 1984-ben közzétett szlavóniai és baranyai gyűjtéséből származó nyelvjárási szóanyag mai előfordulását és formáit jegyezte fel, LÁNCZ Irén pedig a csantavéri hiedelemközléseket vette számba.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg. Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/issue/archive

bga logo 2018